INEP Forum

Powered by ITCom Solutions
Дата и час: 05 Юни 2020, 18:16

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Националната програма за енергийна ефективност – впечатлява
МнениеПубликувано на: 23 Мар 2015, 12:29 
Offline
Moderator
Moderator

Регистриран на: 16 Яну 2015, 11:04
Мнения: 32
инж. Димитринка Никлина

В разпределението на средствата в новата многогодишна финансова рамка на Европейския Съюз, мерките за повишаване на енергийната ефективност на съществуващите сгради е водеща цел в европейските политики както в областта на енергията и климата, така и в устойчивото икономическо развитие.
Близо 50 % от потреблението на енергия е от сгради и техническото им състояние като цяло в Европа не би могло да бъде подценявано включително и като предпоставка за социално напрежение.
Наред с трудно оспоримите съмнения, че инвестициите, предвидени за изпълнение на програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са меко казано недостатъчни, като цели на заден план все още остават някои съществени технически въпроси. Един от тях е въпросът за класът на енергопотребление, който многофамилните жилищни сгради следва да достигнат след прилагането на мерките за енергийна ефективност.

Какво означава клас на енегопотребление „С“?

В методиката за изпълнение на програмата, изготвена от така нареченият „координатор на програмата“ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Дирекция „Жилищна политика“, е посочено еднозначно, че по програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“, в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
Избраният клас "С" на енергопотребление е значително по-нисък в сравнение с установената практика за клас на енергопотребление в Европа. В тази връзка и предвид методологията и начините за изчисление, както и участващите в методологията компоненти, заложените в европейското законодателство норми са поне двойно по-големи от предвидените да бъдат достигнати в изпълнение на националната програма. В допълнение на последното, постигането на тези норми са заложени от съюзния законодател като норми, които следва да бъдат постигнати именно в изпълнение на съюзните ангажименти на държавите-членки, а не като резултат от държавна помощ и разходване на публични средства. Публичните средства като такива следва да се използват за насърчаване на проекти, които са много по-значими от постигането на определени национални стандарти.
Енергийната политика на Европейският съюз предвижда след 2020 година сградите да имат почти нулево енергопотребление. Ето защо, парадоксалното в случая е, че многофамилните жилищни сгради, за които ще бъдат приложени енергоспестяващи мерки за достигане на клас "С" за енергопотребление по националната програма, ще останат в крайна сметка с клас на енергопотребление по-нисък и от националните норми, които Република България следва да приеме и въведе в законодателството си след транспонирането на новите европейски директиви за енергийните характеристики на сградите. Тези сгради ще имат потребление на енергия, многократно по-високо от изискуемото като съюзна норма и спестяванията на енергия ще бъдат значително под прага на оптималните. В тази връзка, използването на публичен ресурс за дейности, които имат спорен икономически ефект, е изключително неефективно, достигащо границата на нездрав политически популизъм.
Следва изрично да бъде отбелязано, че в разработената методика за изпълнение на националната програма за енергийна ефективност липсва и яснота дали при изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще се гарантира спазването на изискванията за качеството на въздуха и влагата в многофамилните жилищни сгради, за които ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност.

Критериите „инженеринг“ и „най-ниска цена“:

В методологията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се препоръчва еднозначно проектирането и строителството, свързано с изпълнението на мерките за енергийна ефективност, да се възлага чрез инженеринг, като основният критерий за оценка на представеното проектно предложение и предложението за изпълнение да бъде критерият "най-ниска цена".
Изпълнението на тази „настоятелна“ препоръка е изключително неприемливо. Следва ясно да се отбележи, че възможностите за контрол при инженеринга са силно занижени, което по същество е гаранция за ниско качество на проектната документация. Последното е сигурен признак за подлагане под съмнение на резултатите от строително-монтажните работи и по същество на качеството на изпълнение в чисто технологично отношение на мерките за енергийна ефективност. Като ответна реакция на този проблем е предвидено осъществяването на инвеститорски контрол от страна на общините, който обаче автоматично е компрометиран от все още недостатъчният административен капацитет на по-голямата част общините.
Критерият „най-ниска цена“ за оценка на проектното предложение води след себе си недвусмислено основание за подлагане на съмнение на качеството на инвестиционните проекти и качеството на предвидените за влагане материали при изпълнението на строително-монтажните работи.
В този смисъл, компрометирането на общата цел на програмата е в голяма степен предопределено.

Няколко щриха по отношение на приложимата нормативна уредба:
Подготвяните промени в нормативните актове в областта на енергийната ефективност за проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директивата 2010/31/ЕС, в действащата в момента нормативна уредба в областта на енергийната ефективност на сгради дава методика за проектиране, която безспорно е в основата на един неефективен процес на проектиране на сградата във всичките му фази. С такива нормативни документи по същество се нарушава принципът за т.нар. интегрирано проектиране в процеса на разработване на проекта за енергийна ефективност на нови и повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сгради.
Като допълнение на горното, в разработената методика към националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради не се коментират необходимите технически мерки, които следва да бъдат изпълнени за подобряване енергийната ефективност на сградите, които мерки реално да допринасят за икономията на енергия през експлоатационния период на сградите.
България е сред държавите-членки на Съюза, които са с изключително високи нива на безвъзмездно финансиране на проекти, свързани с обновяването на сгради. Тези проекти обаче се изпълняват при изключително ниски критерии за достигане на клас на енергийна ефективност. При значителен брой от сградите е налице голям потенциал за спестяване на енергия и много лесно може да се достигне няколкократно намаление на изразходваната енергия, като едновременно с това се увеличи комфортът на обитаване в сградата. Публични средства обаче се използват за ниско технологични мерки и дейности за енергийна ефективност, които не са сред утвърдените световни практики. Ефектът от тези мерки е своеобразното „капсулиране“ или „затваряне“ на сградата, при което тя достига своя потенциал за енергийни спестявания и този потенциал не може да се промени във времето.
В методологията към националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради липсва каквато и да е препратка към използване на подходът „стъпка по стъпка“, препоръчван настоятелно от Европейския съюз в случаите, когато не е наличен достатъчен първоначален ресурс от средства за изпълнение на този вид национални програми. В голяма част от държавите-членки на Европейския съюз е успешно приложима възможността за етапно изпълнение на мерките за енергийна ефективност на отделни компоненти. Инвестиционният проект при този метод се разработва в своята цялост, но се предвижда възможност за изпълнение на мерките по постигането на енергийната ефективност на отделни етапи, технологично обособени като завършеност и цялост.

Обществените поръчки:

Един от сериозните проблеми, които по същество биха компрометирали изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, се намира в приложното поле на Закона за обществените поръчки и по-конкретно – в сферата на изменение на договорите за обществени поръчки през техния срок на изпълнение.
Реализирането от чисто техническо естество на мерките за енергийна ефективност е свързано с изпълнение на договори за строителство. Въпросът за изменението на договори за обществени поръчки през техния срок на изпълнение, поставя не малко практически проблеми пред възложителите и изпълнителите на обществени поръчки. От чисто професионално естество, налице е неудачната и неоправдано рестриктивна законодателна уредба на тази проблематика в националното ни законодателство. Като пример, действащият в момента ЗОП е установил забрана за изменение на договорите за обществени поръчки. Изменения се допускат само по изключение, в изрично изброени хипотези, които извън точно упоменати специфични случаи и случаите на изменение на държавно регулирани цени и промени в законодателството, изискват наличие на „непредвидено обстоятелство“, което изрично не води до увеличение на стойността на договора.
Нито Директива 2004/18/ЕО, нито Директива 2014/24/ЕС ограничават хипотезите на изменения на договорите за обществени поръчки само до случаи, в които са налице непредвидени обстоятелства. В разрез с Директива2004/18/ЕО, ЗОП не изследва доколко изменението е съществено. Това обстоятелство противоречи на логиката на инвестиционния процес и международно признатите правила за разпределение на рисковете, като създава огромен проблем в обществените отношения, свързани с изпълнението на договорите за обществени поръчки.
Ограничаването на възможностите за страните да изменят сключения договор за обществена поръчка особено силно засяга обществените поръчки за строителство, които следва да бъдат проведени в изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Строителният процес е продължителна във времето дейност и се характеризира с множество рискове, които могат да повлияят на реализацията на проекта. Процесът включва в себе си и различни по вид и естество интервенции и правоотношения. Например обхватът на дейностите, необходими за реализиране на обекта на обществената поръчка за строителство, се дефинира в проектната документация (инвестиционните проекти и/или техническите спецификации), включена в документацията за провеждането на обществената поръчка. В общия случай, съгласно законодателната уредба и нормалните договорни практики, отговорността за грешки, несъответствия и пропуски в тази изходна проектна документация, се носи от страната по договора, която е осигурила тази документация – т.е. от възложителя. За да се осигури реализацията на пълноценен и функционален обект, каквато в крайна сметка е целта от изпълнението на договора за строителство, при откриването на такива грешки, пропуски или несъответствия в изходната документация в течение на изпълнението на договора за обществена поръчка, е необходимо изходната документация (съставляваща част от договора за обществена поръчка) да се измени и съответно да се внесе промяна и в обхвата на дейностите, които ще се изпълнят по договора, т.е. необходимо е договорът за обществена поръчка да бъде изменен.

В обобщение на изложеното, следва освен на представените и по-чувствителни за обществото анализи на финансовите проблеми, с които изначално е натоварено изпълнението на вече стартиралата национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, да се обърне сериозно внимание и на множеството пропуски от техническо естество, които в процеса на реализиране на проектите биха довели до трайни и трудно поправими последици.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
PhpBB Skin Impulse by Frost © 2008 Kiss Ringtone